Có 1 kết quả:

gǔ huī

1/1

gǔ huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bone ash
(2) ashes of the dead