Có 1 kết quả:

gǔ pái xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) domino effect
(2) ripple effect