Có 1 kết quả:

gǔ tòng rè zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Dengue fever
(2) breakbone fever