Có 1 kết quả:

gǔ shòu rú chái

1/1

gǔ shòu rú chái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as thin as a match
(2) emaciated (idiom)