Có 1 kết quả:

gǔ ròu xiāng lián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. interrelated as bones and flesh (idiom); inseparably related
(2) closely intertwined