Có 1 kết quả:

gǔ hóu

1/1

gǔ hóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

epiphysis (end of a long bone)