Có 1 kết quả:

kuān guān jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pelvis
(2) hip joint