Có 1 kết quả:

xiāo rán

1/1

xiāo rán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xương khô phơi trắng xóa