Có 1 kết quả:

suǐ guò yǎng huà wù méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Myeloperoxidase (MPO), chemical in neutrophil granulocytes, used to kill pathogens