Có 1 kết quả:

suǐ qiào

1/1

suǐ qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

myelin sheath (membrane surrounding axon of nerve cell)