Có 1 kết quả:

tǐ dà sī jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

extensive and penetrating (idiom); expansive and profound (of writing)