Có 1 kết quả:

tī ji

1/1

tī ji

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intimate
(2) private saving of family members