Có 1 kết quả:

tǐ gǎn

1/1

tǐ gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) physical sensation
(2) somatosensory
(3) motion sensing (gaming)