Có 1 kết quả:

tǐ wú wán fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. cuts and bruises all over (idiom); fig. totally refuted