Có 1 kết quả:

tǐ xì bāo

1/1

tǐ xì bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

body cell