Có 1 kết quả:

tǐ fá

1/1

tǐ fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

corporal punishment