Có 1 kết quả:

tǐ fū

1/1

tǐ fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skin
(2) flesh
(3) body