Có 1 kết quả:

gāo bù kě pān

1/1

gāo bù kě pān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

too high to reach (idiom); eminent and unapproachable