Có 1 kết quả:

Gāo Yún ㄍㄠ ㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gao Yun (died 409) emperor of Northern or Later Yan dynasty