Có 1 kết quả:

Gāo Xiān zhī

1/1

Gāo Xiān zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gao Xianzhi or Go Seonji (c. 702-756), Tang dynasty general of Goguryeo 高句麗|高句丽[Gao1 gou1 li2] extraction, active in Central Asia