Có 1 kết quả:

gāo gū

1/1

gāo gū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to overestimate
(2) to overrate