Có 1 kết quả:

gāo dī cháo

1/1

gāo dī cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the tide
(2) high and low water