Có 1 kết quả:

gāo ào

1/1

gāo ào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arrogant
(2) haughty
(3) proud