Có 1 kết quả:

gāo xìng

1/1

gāo xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) happy
(2) glad
(3) willing (to do sth)
(4) in a cheerful mood