Có 1 kết quả:

gāo fēn

1/1

gāo fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high marks
(2) high score