Có 1 kết quả:

gāo fēn dī néng

1/1

gāo fēn dī néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high in score but low in ability (as a result of teaching to the test)