Có 1 kết quả:

gāo lì dài

1/1

gāo lì dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loan shark
(2) high-interest loan
(3) usury