Có 1 kết quả:

Gāo gōu lí

1/1

Gāo gōu lí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 高句麗|高句丽[Gao1 gou1 li2]