Có 1 kết quả:

gāo yuán yán liù ㄍㄠ ㄩㄢˊ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Altai accentor (Prunella himalayana)