Có 1 kết quả:

gāo cān

1/1

gāo cān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) senior staff officer
(2) staff officer of great talent