Có 1 kết quả:

Gāo gōu lí

1/1

Gāo gōu lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Goguryeo (37 BC-668 AD), one of the Korean Three Kingdoms