Có 1 kết quả:

Gāo gōu lí ㄍㄠ ㄍㄡ ㄌㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Goguryeo (37 BC-668 AD), one of the Korean Three Kingdoms