Có 1 kết quả:

gāo chàng rù yún ㄍㄠ ㄔㄤˋ ㄖㄨˋ ㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

loud songs reaches the clouds (idiom); fig. to praise to the skies