Có 1 kết quả:

gāo dì

1/1

gāo dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) highland
(2) upland

Một số bài thơ có sử dụng