Có 1 kết quả:

gāo chéng shēn chí

1/1

gāo chéng shēn chí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high walls and deep moat (idiom); impenetrable defense