Có 1 kết quả:

gāo yā

1/1

gāo yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high pressure
(2) high-handed

Một số bài thơ có sử dụng