Có 1 kết quả:

gāo yā xiàn

1/1

gāo yā xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

high tension power line