Có 1 kết quả:

gāo yā guō

1/1

gāo yā guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pressure cooker