Có 1 kết quả:

gāo yā diàn

1/1

gāo yā diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

high voltage