Có 1 kết quả:

gāo chù bù shèng hán

1/1

Từ điển Trung-Anh

it's lonely at the top (idiom)