Có 1 kết quả:

gāo dà shàng

1/1

gāo dà shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) high-end, elegant, and classy
(2) abbr. for 高端大氣上檔次|高端大气上档次