Có 1 kết quả:

gāo xué lì

1/1

gāo xué lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) higher education record
(2) record including Master's or Doctoral degree