Có 1 kết quả:

gāo guān xiǎn jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

high ranking