Có 1 kết quả:

gāo fù shuài

1/1

gāo fù shuài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

"Mr Perfect" (i.e. tall, rich and handsome) (Internet slang)