Có 1 kết quả:

gāo céng yún

1/1

gāo céng yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) altostratus
(2) high stratus cloud