Có 1 kết quả:

gāo jū

1/1

gāo jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand above
(2) to occupy an important position
(3) to rank (among the top few)

Một số bài thơ có sử dụng