Có 1 kết quả:

gāo céng zhí xíng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

senior executive