Có 1 kết quả:

gāo céng lǚ guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) luxury hotel
(2) high class hotel