Có 1 kết quả:

gāo bāng

1/1

gāo bāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high-top (shoes)
(2) ankle-high shoes