Có 1 kết quả:

gāo gàn

1/1

gāo gàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high cadre
(2) top party member