Có 1 kết quả:

gāo gōng zú

1/1

gāo gōng zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high-arched feet